PERSPEKTÍVA - JAZYKOVÁ ŠKOLA - LANGUAGE SCHOOL

Charakteristika činnosti

Hlavné menu

O Perspektíve

Firemné kurzy

Preklady a tlmočenie

Home »  O Perspektíve

Charakteristika činnosti

Sídlo jazykovej školy sa nachádza v Bratislave, centre mesta. Na slovenskom trhu jazykových škôl úspešne pôsobíme od roku 1992. Prvých 5 rokov sme poskytovali jazykové kurzy a špeciálne programy pre verejnosť i firmy. V súčasnosti sa prevažne zameriavame na podnikové kurzy šité na mieru, špeciálne programy a jazykové pobyty v zahraničí. Naša ponuka zahŕňa všetky svetové jazyky, s najväčším dôrazom na anglický, nemecký, taliansky, španielsky, francúzsky, arabský a slovenský jazyk.
Koordinátori našej školy na nachádzajú v 18 mestách Slovenska, takže v súčasnosti naša sieť je prepojená od Humenného na východe Slovenska, až po Bratislavu. Výučbu však zabezpečujeme v 20 mestách.
Core business jazykovej školy PERSPEKTÍVA je poskytovať lektorskú činnosť v oblasti výučby jazykov a vo sférach s tým súvisiacich. Znamená to, že okrem jazykových kurzov naši lektori realizujú aj špecifické výučbové programy s cudzími kultúrami súvisiace ako sú workshopy na tému kultúrnych rozdielností, resp. prezentačných špecifík, špecifík obchodnej korešpondencie, atď. Toto naše špecializované zameranie, bez prílišnej diverzifikácie aktivít, ktoré buduje na dlhodobých skúsenostiach jazykových expertov, je najlepšou zárukou nášho odborného a kvalifikačného rastu.

Jazyková škola PERSPEKTÍVA disponuje viacročnými skúsenosťami z pôsobenia v prostredí významných slovenských firiem a organizácií. Zabezpečuje jazykové kurzy pre zamestnancov na všetkých úrovniach, vo všetkých sférach odbornosti a vo všetkých doteraz požadovaných lokalitách. Na základe toho dôverne pozná potreby zamestnancov a spoločností, ich možnosti v prostredí slovenského trhu., čo jej umožňuje čo najefektívnejšie zabezpečovať požadovanú službu. Vo vzťahu k účastníkom kurzom uplatňujeme individuálny prístup ku každej skupine či jednotlivcovi pri príprave kurzu a počas jeho priebehu. Výučba je zameraná na precvičovanie všetkých jazykových znalostí, čítanie, písomný prejav, hovorený prejav, načúvanie sprostredkovanej informácie, samostatné písomné kompozície. Účastníkov vedieme k získaniu istoty, k suverénnemu a samostatnému ústnemu i písomnému prejavu. Odozvy a reakcie účastníkov kurzov sú povzbudzujúcim a pre nás vysoko motivujúcim faktorom.

Naše učebné metódy modernizujeme a stále zdokonaľujeme. Využívame najmodernejšie pomôcky na oživenie a zintenzívnenie učiva, ako sú audiokazety, videokazety, CD, DVD, mp3 prehrávače, hranie modelových situácií.

Štúdium cudzích jazykov prináša so sebou aj poznanie cudzích kultúr, preto je pri výučbe pobyt v cudzej krajine najefektívnejší. V najprestížnejších jazykových školách v zahraničí organizujeme všetky typy jazykových kurzov s pobytom v exkluzívnych, ako aj štandardných podmienkach. Špecializujeme sa na kvalitné školy v Anglicku a na Malte.

Member Login

Prostredníctvom našej klientskej zóny máte možnosť pristupovať k neverejným informáciám výsledkoch našej práce..

Váš login

Vaše hesloKontakt


PERSPEKTÍVA SK s.r.o.
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.: +421-905-746 072
info@perspektiva-ls.sk